Abdest Alırken Okunacak Dualar

0

Eller Yıkanırken Okunacak Dua

Bi’smillâhi’l- azîmi ve’l-hamdü lillâhi ‘alâ dîni’l- İslâmi ve ‘alâ tevfîkı’l- îmâni ve ‘alâ hidâyeti’r- Rahmâni. Elhamdü lillâhi’llezî ce‘ale’l-mâe tahûran ve ce‘ale’l- İslâme nûran.

Anlamı: Azamet ve celâl sahibi Allâh’ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dîninde kılan, îmân etmeğe muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren Rahman olan Allâh’a hamdederim. Suyu temizleyici, İslâm’ı da nûr kılan Allâh’a hamdolsun.

Ağiz Yıkanırken Okunacak Dua

Allâhümme’skınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ-ezmeü ba‘dehû ebeden.

Anlamı: Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir ki, ondan sonra hiç susamayayım.

Burna Su Verirken Okunacak Dua

Allâhümme erihnî râihate’l- cenneti ve’rzuknî min ne‘îmihâ velâ-terihnî râihate’n nâr.

Anlamı: Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun ni‘metlerinden nasîblendir ve bana cehennemin kokusunu duyurma.

Yüzünüzü Yıkarken Okunacak Dua​

Allâhümme beyyıd vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vücûhün ve tesveddü vücûhün.
Anlamı: Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nûrunla beyaz kıl, nurlandır.

Sağ Kol Yıkanırken Okunacak Dua

Allâhümme a‘tınî kitâbî bi-yemînî ve hâsibnî hısâben yesîran.

Anlamı: Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.

Sol Kol Yıkanırken Okunacak Dua​

Allâhümme lâ-tu‘tinî kitâbî bi-şimâlî velâ min verâi zahrî velâ-tühâsibnî hısâben şedîden.
Anlamı: Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.

Baş Meshedilirken Okunacak Dua

llâhümme harrim şa‘rî vebeşerî ‘ale’n-nâri ve ezıllenî tahte zılli ‘arşike yevme lâ-zılle illâ zıllüke. (Allâhümme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakâtik.)

Anlamı: Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir. (Allâh’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.)

Kulak Meshedilirken Okunacak Dua

Allâhümme’c‘alnî minellezîne yestemi-‘ûne’l- kavle feyettebi‘ûne ahseneh.
Anlamı
: Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip deen güzeline ittibâ‘ edenlerden kıl.

Boyun Meshedilirken Okunacak Dua

Allâhümme a‘tik rakabetî mine’n-nâri va’hfaznî mine’s- selâsili ve’l-ağlâli.
Anlamı
: Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esâretinden kurtar, beni zincirlerden ve bukağı (pıranga)lardan muhafaza et.

Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Allâhümme sebbit kademi ale’s- sırâti yevme tezillü fîhi’l akdâmü.
Anlamı
: Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Allâhümme’c‘al-lî sa‘yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ‘amelen makbûlen ve ticâraten len-tebûra.

Anlamı: Ey Rabbim! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günâhımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb eyle.

Abdest Bittikten Sonra Okunacak Dua

Allâhümme’c‘alnî mine’t- tevvâbîne ve’c-‘alnî mine’l- mütetahhirîne ve’c‘alnî min ‘ıbâdike’s- sâlihîne ve’c’alnî mine’llezîne lâ havfun aleyhim velâ-hüm yahzenûne. Sübhâneke’llâhümme ve bi-hamdike eşhedü en-lâilâhe illâ ente vahdeke lâ-şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke estağfiruke ve etûbü ileyke.

Anlamı: Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kullarından eyle, beni üzerlerine hiç bir korku gelmeyenlerden ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbîh ederim. Ey Rabbim şahâdet ederim ki Senden başka hiçbir ilâh yok, ancak Sen varsın. Şerîkin yok Senin ve yine şahâdet ederim ki Muhammed (s.a.v.) Senin kulun ve resûlündür. Senden mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim.

Share.

About Author

Comments are closed.